TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

Tiến độ tháng 11/2020

Tiến độ tháng 10/2020

Tiến độ 09/2020

Tiến độ tháng 08/2020

Tiến độ 30/07/2020

Tiến độ ngày 25/06/2020

Đăng ký tư vấn và
tham quan dự án ngay